1. Wierzymy, że Biblia (tj. 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu) jest szczegółowym, doskonałym i zakończonym objawieniem danym człowiekowi przez Boga.

2. Wierzymy, że każdy człowiek na skutek swojego upadku znajduje się w stanie grzechu i w jego konsekwencji podlega śmierci.

3. Wierzymy w usprawiedliwienie grzesznika jedynie z łaski przez wiarę dzięki odkupieńczej ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu.

4. Wierzymy w jednego Boga, objawionego człowiekowi w trzech współistotnych osobach, jako Ojciec, Syn Boży – Jezus Chrystus i Duch Święty.

5. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jego wcielenie, Jego dzieło pojednania dokonane na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, Jego wstawiennictwo u Ojca, Jego panowanie oraz powtórne przyjście w chwale.

6. Wierzymy w działanie Ducha Świętego w procesie narodzenia na nowo i uświęcenia grzesznika.

7. Wierzymy w przeżycie chrztu w Duchu Świętym, dane każdemu wierzącemu ku życiu w namaszczeniu i w mocy Bożej.

8. Wierzymy w ponadnaturalne działanie Boga w Jego Kościele dzisiaj, tak jak w czasach nowotestamentowych.

9. Wierzymy w nieśmiertelność ducha człowieka, zmartwychwstanie ciała, sąd Pański nad światem, wieczną szczęśliwość sprawiedliwych i wieczne potępienie niesprawiedliwych.

10. Wierzymy, że istnieje jeden, niepodzielny i powszechny Kościół Jezusa Chrystusa, Jego ciało złożone ze wszystkich chrześcijan, którzy przez osobistą wiarę uznali w odkupieńczej śmierci Zbawiciela na krzyżu ofiarę za ich grzechy, odwrócili się od swoich nieprawości i doświadczyli nowego narodzenia z Ducha Świętego.

11. Wierzymy, że sam Pan Jezus jest jedyną głową swojego Kościoła.

12. Wierzymy, że każdy kościół, czyli lokalne zgromadzenie chrześcijan, jest jedyną biblijną formą manifestacji powszechnego Kościoła Jezusa Chrystusa; każdy kościół jest zgodnie z nauką Nowego Testamentu całkowicie autonomiczny we wszystkich sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. Jezus jako Głowa Kościoła działa w lokalnym kościele obdarowując każdego darem łaski ku wspólnemu pożytkowi i ustanawiając służby apostoła, proroka, ewangelisty, pasterza i nauczyciela, w celu wzrostu i rozwoju Kościoła. Troska o rozwój i zarząd lokalnego kościoła spoczywa na pastorze i wspierających go starszych.

13. Wyznajemy nowotestamentowa naukę o powszechnym kapłaństwie wierzących.

14. Wierzymy, że Pan Jezus ustanowił w swoim Kościele dwa obrzędy: chrzest w wodzie i wieczerzę pańską.